VOORWAARDEN


Deze website is gepubliceerd door Société Générale:

Société Anonyme met een aandelenkapitaal van ?812 925 836,25 per 15 juli 2009
Handelsregister Parijs Nr. 552 120 222
APE Nr.: 651C
Statutaire Zetel: 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris
BTW Nr : FR 27 552 120 222
Rechtsgeldig Vertegenwoordiger: Dhr. Frédéric OUDÉA, Chief Executive Officer
Publication Manager: Dhr. Hugues LE BRET
Editorial Manager: Mr Denis MARQUET
Contact : klantendienst@adequity.nl
Deze website wordt aangeboden door: SG haar eigen servers

Deze website wordt beheerst door Frans recht.


Toepasselijke regelgeving


Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) bevoegd verklaard door het Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investisement (of in het Nederlands: Comité voor Kredietinstellingen en Beleggingsondernemingen) (www.cecei.org, 31 rue Croix-des-petits-champs, 75001 PARIJS) tot het handelen als beleggingsbank voor het verrichten van bankactiviteiten of het verlenen van beleggingsdiensten volgens de regels van de Code Monétaire et Financier (in het Nederlands: Monetaire en Financiële Wet) en onder toezicht van de Commission Bancaire (idem, Bankcommissie).


Inhoud van deze website


Société Générale, enig ander lid van de Société Générale Group en iedere derde die hierbij betrokken is (de "Betrokken Partijen") zullen zich inspannen om te waarborgen dat de informatie zoals op deze website wordt weergegeven accuraat en actueel is; Société Générale en de Betrokken Partijen behouden zich het recht voor om op ieder moment de inhoud van deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zij zijn echter niet in staat te garanderen dat deze informatie volledig is of dat deze niet gewijzigd kan worden door een derde partij (bijvoorbeeld indien deze website  besmet zou zijn met, bijvoorbeeld, een virus of andere malicieuze programma?s, ondanks alle door Société Générale genomen voorzorgsmaatregelen). SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN DE BETROKKEN PARTIJEN SLUITEN HIERDOOR UIT ALLE DIRECTE OF INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET OF VEROORZAAKT DOOR EEN VERTRAGING, FOUT OF OMISSIE IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, EVENALS VAN HET GEBRUIK, DE ONDERBREKING OF NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE (UITGEZONDERD EVENWEL DIE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN BEWUSTE ROEKELOOSHEID OF OPZET VAN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ZELF). MITSDIEN ZULLEN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN DE BETROKKEN PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE GEVOLGSCHADE OF VERLIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT: (I)  ENIGE SCHADE OF VERLIES VOORTKOMEND UIT EEN TRANSACTIE DIE IS UITGEVOERD OP BASIS VAN DE HIER WEERGEGEVEN INFORMATIE, (II) ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN WERK, OF ENIG ANDER VERLIES DIE VOORKOMT UIT EEN ONDERBREKING VAN DE DIENST; OF (III) DE VERHOGING VAN TARIEVEN OF KOSTEN VOOR DE TOEGANG TOT EN HET VERWERKEN VAN DE INFORMATIE. VERDER ZULLEN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN DE BETROKKEN PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE GEVOLGEN VAN ENIG FEIT WAAROP ZIJ GEEN INVLOED HEBBEN, NOCH VOOR ENIG MOGELIJK VERLIES OF SCHADE AAN UW TECHNISCHE OMGEVING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HARDWARE, SOFTWARE, OF ENIG ANDER APPARAAT OM DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN OF DE AANGEBODEN DIENSTEN EN/OF DE HIER OPGENOMEN INFORMATIE TE GEBRUIKEN. TEN SLOTTE, KUNNEN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN DE BETROKKEN PARTIJEN NIET INSTAAN VOOR, EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE PASSENDHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG BIJZONDER DOEL, VOLGORDE, NAUWKEURIGHEID, DE AANWEZIGHEID VAN FOUTEN, JUISTHEID, ACTUALITEIT, GETROUWHEID EN COMMERCIALITEIT, KWALITEIT, DEUGDELIJKHEID, HET ONTBREKEN OF HET NIET-BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.

U STAAT ERVOOR IN DAT DE TOEGANG EN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE SLECHTS VOOR EIGEN EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS. Alle informatie met betrekking tot enig financieel instrument (bijv. aandelen, koersen of participaties is beleggingsfondsen, etc.) wordt verstrekt zonder enige garantie in de staat waarin deze verkeerd en geldt slechts als indicatie, zelfs indien deze informatie afkomstig is van erkende betrouwbare bronnen. Behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald, zal deze informatie niet gelden als een aanbod, of als een aanbod kunnen worden uitgelegd, namens Société Générale of de Betrokken Partijen, tot het kopen, verkopen of inschrijven op één of meer van dergelijke financiële instrumenten noch als een aanbod van financiële diensten (in het bijzonder bank- en verzekeringsproducten), noch als een verzoek tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of enig ander financieel product. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN DE BETROKKEN PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE EN DE GEVOLGEN DIE DAAR UIT VOORT KUNNEN VLOEIEN, IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT ENIG BESLUIT OF HANDELING GENOMEN OP BASIS VAN DEZE INFORMATIE. UITSLUITEND UZELF ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE EN DE DAARMEE BEHAALDE RESULTATEN. U AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE BETROUWBAARHEID VAN ALLE INFORMATIE DIE U ONTVANGT VIA HET INTERNET OF DEZE WEBSITE. NOCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NOCH DE BETROKKEN PARTIJEN STAAN IN VOOR: ALGEMEEN COMMERCIEEL GEBRUIK, ENIG (LOPEND) CONTRACT, DE MARKTWAARDE OF DE GESCHIKTHEID VAN DE DIENST OF DE GEGEVENS OM EEN SPECIFIEK DOEL TE BEHALEN. U ERKENT DAT HET GEBRUIK EN DE UITLEG VAN DE INFORMATIE EEN SPECIFIEKE EN GRONDIGE KENNIS VAN DE FINANCIËLE MARKTEN VERGT.

Indien u een van de op deze website vermelde producten of diensten wenst te verkrijgen, neem dan contact op met Société Générale voor het verkrijgen van informatie over de beschikbaarheid, de voorwaarden en prijzen.

Beschikbaarheid van de op deze website vermelde producten en diensten kan beperkt zijn tot bepaalde personen en bepaalde landen. Société Générale zal deze producten of diensten niet aanbieden indien het betreffende nationale recht van een persoon of enig op een persoon van toepassing zijnde wet dat zou verbieden. U dient na te gaan of u bevoegd bent om in te loggen op deze website volgens het recht van het land van waaruit uw computerverbinding gemaakt wordt.

Het online verzoek tot inschrijving op een door Société Générale aangeboden product of dienst vereist de aanvaarding van het voorgaande en zal niet geldig zijn zonder deze aanvaarding. Een dergelijke inschrijving houdt in dat degene die heeft ingeschreven de toepasselijke contractuele voorwaarden en tarieven, zoals onderworpen aan Frans recht, accepteert.


Copyright


Deze gehele website wordt beheerst door internationale regels die van toepassing zijn op copyright (auteursrecht), handelsmerken en intellectuele eigendom in het algemeen, waaronder (maar beperkt tot) haar vorm (redactionele keuzes, ontwerp, onderwerpen, middelen om toegang tot gegevens te verkrijgen, beeldscherm, etc.), en haar inhoud (tekst, afbeeldingen, etc.). De inhoud zoals getoond op deze website is exclusief eigendom van respectievelijk Société Générale Group en de Betrokken Partijen. U verbindt zich tevens om de inhoud niet te gebruiken voor illegale doeleinden en u zult niemand anders toestaan dit te doen.

Bij wijze van uitzondering: bepaalde inhoud (tekst, afbeeldingen) is eigendom van de respectievelijke makers.

Iedere weergave, voorstelling, verspreiding of her-verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website door middel van enig communicatiemiddel of op welke manier dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot caching en framing), evenals iedere verkoop, doorverkoop, door verzenden of elke andere handeling gericht op het beschikbaar maken aan derden van deze inhoud op welke manier dan ook is verboden. Het niet nakomen van deze beperkingen leidt tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.


Hyperlinks


Société Générale zal niet aansprakelijk zijn voor (hyper)links naar andere websites, en in het bijzonder zal Société Générale niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van dergelijke websites.

Société Générale zal niet aansprakelijk zijn voor (hyper)links naar deze website; niemand zal een dergelijke link instellen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Société Générale.


Privacy


Deze website voldoet aan de Franse Wet "Date processing, Files and Liberties" van 6 Januari 1978 en de beginselen van de Europese Richtlijn 95/46/EG voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Teneinde aan uw verwachtingen en eisen te voldoen, maar ook terwijl u deze website bezoekt, kan Société Générale persoonsgegevens van u verzamelen, soms door middel van het gebruik van online formulieren. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in, en verwerkt worden door, Société Générale?s informatie systemen om toegang tot deze website te verschaffen, om de verbinding en het zoeken mogelijk te maken, maar ook voor commerciële of statistische doeleinden en teneinde de toegang tot andere websites of extranets van de Société Générale Group mogelijk te maken.

Société Générale kan ook uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten die tot de Société Générale Group behoren, haar onderaannemers, haar partners, haar handelaren en verzekeraars. Dit doorgeven zal slechts plaatsvinden voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn om aan uw eisen te voldoen, voor het verrichten van zogenaamde pool services, teneinde te voldoen aan wettelijke vereisten of in het kader van informatie- en netwerk beveiliging. Het verwerken van deze informatie kan grensoverschrijdende overdrachten inhouden naar niet-EU landen. In een dergelijk geval zal Société Générale haar uiterste best doen om de bescherming en veiligheid van dergelijke informatie te waarborgen.

U bent bevoegd uw persoonsgegevens op te vragen of te laten verwijderen en om deze gegevens te wijzigen of te actualiseren, wanneer zulke informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. U kunt ook, op grond van de wet, bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Een dergelijk bezwaar kan echter Société Générale verhinderen de verzochte dienst te verlenen. Zonder opgave van redenen, kan een ieder weigeren dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden door, of doorgegeven worden naar, een derde partij voor commerciële doeleinden.

U mag uw recht om uw persoonsgegevens op te vragen, uw persoonsgegevens te rectificeren en bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, uitoefenen door contact op te nemen met Société Générale op het volgende adres: klantendienst@adequity.nl


Cookies


Wij kunnen tevens "cookies" opslaan op uw computer. Een "cookie" slaat informatie op over uw bezoek aan deze website (de pagina's die u hebt bezocht, het tijdstip en de datum waarop u deze hebt bezocht...), welke wij de volgende keer dat u deze website bezoekt kunnen gebruiken om uw bezoek te kunnen vergemakkelijken.

Indien u wilt voorkomen dat uw internetbrowser cookies opslaat, of de parameters waaronder ze worden opgeslagen vaststelt, dan kunt u de instellingen als volgt aanpassen:

- Voor Internet Explorer: Klik op "Tools" op de menu balk, daarna op "Internet options". Selecteer de tab "Security", en klik dan op de "Custom levels" knop. Zoek in het pull-down menu de "Authorize cookies stored in your computer" ingang. U kunt dan kiezen uit een van de volgende mogelijkheden: Activate/Request/Deactivate. U kunt ook kiezen voor de mogelijkheid tot het ontvangen van een waarschuwing voordat u een cookie accepteert.

- Voor Mozilla Firefox 2.0.6 : Klik op "Tools" op de menu balk, klik daarna op "Options"; ga naar "Privacy" en kies voor het wel of niet accepteren van cookies evenals voor hoe lang deze zullen worden opgeslagen.


Veiligheid


Deze website wordt beschermd door een van de hoogste niveaus van technische beveiliging, en staat onder permanente controle. De algoritmen en mechanismen die gebruikt worden voor het beschermen van uw verbinding met Société Générale en uw persoonsgegevens, voldoen aan de geldende Franse regelgeving.Wij verzoeken u op "akkoord" te klikken ter bevestiging dat u instemt met deze voorwaarden.